''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020

Τα Άγια Θεοφάνεια

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια θεοφανεια
6 Ιανουαρίου
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
[κατάλυσις εις πάντα]
Ακολουθίες εσπερινού, όρθρου ΕΔΩ


ταν Χριστός ς νθρωπος συνεπλήρωσε τό τριακοστόν τος τς λικίας Του, γιατί ς Θεός πού ταυτόχρονα ταν εναι χρονος, πγε στόν ορδάνη ποταμό γιά νά βαπτισθ πό τόν ωάννη.

« δ ωννης διεκλυεν ατν λγων· γ χρεαν χω π σο βαπτισθναι, κα σ ρχ πρς με;». γώ χω νάγκη νά βαπτισθ πό σένα καί Σύ ρχεσαι πρός μένα; (Ματθ. Γ, 14). λλωστε, ωάννης εναι κενος ποος διεκήρυξε: «δού μνός το Θεο αρων τήν μαρτίαν το κόσμου» (ωάν. Α, 29). Νά, δηλαδή τό πρόβατον, τό ποον θά σφαγιασθ καί θυσία του ατή θά χη διαστάσεις παγκοσμιότητος, διότι μέ τήν θυσία ατή θά σηκώση τήν νοχή λου το κόσμου λων τν ποχν.
Ατά τά λόγια το Βαπτιστο, εναι  μεγαλύτερη προφητεία τς Παλαις Διαθήκης γιά τόν Μεσσία. Ο λλοι Προφτες προεφήτευσαν καί γραψαν ξεκάθαρα γιά τήν λευσι το Χριστο Βαπτιστής μως δειξε συγκεκριμένα τόν Μεσσία Χριστό. Πότε τόν δειξε; Τότε πού κανείς δέν Τόν ξερε, διότι, πλούστατα, Κύριός μας δέν εχε κόμη ρχίσει τήν δημοσία δρσι Του.
Χριστός εναι τό μόνο στορικό πρόσωπο, τό ποο χει γιά λογαριασμό Του προφητική κατοχύρωσι. Γιά τόν Χριστό προφήτευσαν πολλοί Προφτες, ο ποοι ζησαν σέ διάφορες ποχές, περιοχές καί μέ διαφορετικές κανότητες κάθε νας. Κι μως λοι ατοί συγκλίνουν σέ γεγονότα πού χουν σχέσι μέ τήν πρώτη ταπεινή μφάνισι το Κυρίου μν ησο Χριστο. πως ν προκειμέν Προφήτης σαΐας, πού ναφέρει τήν κ παρθένου γέννησιν το ησο Χριστο: «δο παρθνος ν γαστρ ξει, κα τξεται υἱόν, κα καλσεις τ νομα ατο μμανουλ» (σ. Ζ, 14).  Προφήτης Βαρούχ, πού σως χει γράψει τήν πιό καταπληκτική προφητεία γιά τήν λευσι το Θεο στήν στορία, ν στήν ρχή λέγη διάφορα γιά τόν Θεό, στερα λέγει: «Μετ τοτο π γς φθη κα ν τος νθρποις συνανεστρφη» (Βαρούχ Γ, 38). Δηλαδή Θεός κατόπιν εσλθε στήν στορία καί συνανεστράφηκε, σάν νθρωπος, μέ μς τούς νθρώπους.
Τό πιό καταπληκτικό εναι τι πολλοί πό τούς Προφτες προεφήτευσαν καί γιά γεγονότα, τά ποα ναφέρονται στό χρονικό διάστημα μετά τήν πρώτη μφάνισι το Κυρίου μν ησο Χριστο. πως, γιά παράδειγμα,  Προφήτης Μαλαχίας, στά Κεφάλαια Γ καί Δ, ν μιλ γιά τόν Βαπτιστή, κλπ., μετά κάνει να τεράστιο χρονολογικό λμα καί μιλε γιά τήν δευτέρα μφάνισι το ησο Χριστο. ,  Προφήτης Δανιήλ, πού μιλε γιά τόν ντίχριστο (Δαν. Η´, 23) : «…κα π᾿ σχτων τς βασιλεας ατν, πληρουμνων τν μαρτιν ατν, ναστσεται βασιλες ναιδς προσπ κα συνων προβλματα».
Καί εναι περισσότερο πό βέβαιο, τι, φ σον ξεπληρώθησαν λες ο προφητεες πού ναφέρονται σέ γεγονότα τς πρώτης ταπεινς μφανίσεως το ησο Χριστο, θά κπληρωθον καί ο προφητεες ατν τν δίων Προφητν, πού ναφέρονται σέ γεγονότα μετά τήν πρώτη μφάνισι το ησο Χριστο.
Κατά τήν Βάπτισι, Κύριος δέν βυθίστηκε στό νερό, λλά, πως λέγει Εαγγελιστής «… νβη εθς π το δατος» (Ματθ. Γ, 16), εθέως ξλθε πό το δατος, διότι, πλούστατα, δέν εχε νά ξομολογηθ καμμία πολύτως μαρτία. Διότι, Κύριος, χι πλς δέν κανε στω καί τήν παραμικρή μαρτία, λλά οτε κν χρειάσθηκε νά γωνισθ προκειμένου νά μήν μαρτήση. , διαφορετικά, σο μπορε νά μαρτήση νας Θεός, λλο τόσο μποροσε νά μαρτήση καί Χριστός. Χριστός δέν ταν κάποιος νθρωπος μέ πολύ καλή, στω, θέλησι καί γωνιστική διάθεσι, πού σάν βραβεο πρε λην τήν δύναμι-νέργεια το Θεο. Θεός δέν εσλθε σέ κάποιον νθρωπο, λλά  διος κατάληπτος Θεός γινε νθρωπος. Καί τοτο, γιά νά μπορέσωμε μες νά Τόν δομε καί νά Τόν κούσωμε. Διότι, πως κριβς εναι Θεός δέν μπορομε νά Τόν καταλάβωμε, χι μόνον μες ο νθρωποι, λλά οτε καί ατοί ο γγελοι.
ν θέλωμε νά κυριολεκτήσωμε, Χριστός, ν χη δύο φύσεις, τήν θεία καί τήν νθρωπίνη, χει μόνον να πρόσωπο. χει μόνον τό θεο Πρόσωπο. Χριστός δέν χει νθρώπινο πρόσωπο. Κι ταν φυσικά λέμε τι ”δέν χει νθρώπινο πρόσωπο”, δέν ννοομε τι δέν εχε νθρώπινο κεφάλι, λλά ννοομε τι ς παρξις προϋπρχε καί πρίν γίνη νθρωπος. Διότι, πως λοι μας γνωρίζωμε, ταν καί εναι τό δεύτερο Πρόσωπο τς γίας Τριάδος. Γι ατό, στήν ρώτησι ”ποιός βαπτίσθη στόν ορδάνη;” βέβαια παντομε ” Χριστός”. Καί εναι προφανς σωστό. λλά πιό πλήρης πάντησις εναι τι στόν ορδάνη βαπτίσθη διος Θεός. Πς μως βαπτίσθη Θεός; βαπτίσθη μόνον ς πρός τήν νθρωπίνη Του φύσι, Ατός ποος εναι ναφής, πιαστος, ς πρός τήν Θεότητα.
Κατά τήν Βάπτισι, χομε πλήρη καί σαφ ποκάλυψι το νός ληθινο Τριαδικο Θεο, τς γίας Τριάδος. Γι ατό λλωστε καί ορτή τς Βαπτίσεως νομάζεται ”Θεοφάνεια”, δηλαδή ”ποκάλυψις καί πιφάνεια το ληθινο Τριαδικο Θεο”. Τό ποιός τελικά εναι Θεός.
πίσης, Χριστός βαπτίσθη στόν ορδάνη γιά νά γιάση τά δατα καί λόκληρη τήν κτίσι. Διότι, ς γνωστόν, μετά τήν πτσι το δάμ Δημιουργία δαιμονοκρατετο. Σατανς δηλαδή εχε τήν ξουσία του παντο. πως λέγει τό Δοξαστικόν το σπερινο τς ορτς: «πκλινας κραν τ Προδρμ, συνθλασας κρας τν δρακντων, πστης ν τος εθροις, φτισας τ σμπαντα, το δοξζειν σε Σωτρ, τν φωτισμν τν ψυχν μν». Καί τό πρτο τροπάριο τς α δς το Α Κανόνος ναφέρει: «δμ τν φθαρντα ναπλττει, εθροις ορδνου κα δρακντων, κεφαλς μφωλευντων διαθλττει, Βασιλες τν αἰώνων Κριος· τι δεδξασται». Δηλαδή, Χριστός βαπτίσθη ες τόν ορδάνη γιά νά συνθλάση τάς κεφαλάς τν οράτων δρακόντων, γιά νά κτυπήση τόν μεγαλύτερό μας χθρό, πού εναι Σατανς.
Καί, ς γνωστόν, διάλεξε Κύριος νά γιάση τά δατα, διότι τό νερό εναι τό πιό ντιπροσωπευτικό στοιχεο στήν Δημιουργία. ς μή πμε μακρυά μας. Τό νθρώπινό μας σμα ποτελεται ς πί τό πλεστον πό νερό. τσι λοιπόν, γιάζοντας Κύριος τό νερό, οσιαστικά γιάζει λην τήν κτίσι.
Λέγει πόστολος Πέτρος, «λανθνει γρ ατος τοτο θλοντας, τι ορανο σαν κπαλαι κα γ ξ δατος κα δι’ δατος συνεστσα τ το Θεο λγ» (Β Πέτρ. Γ´, 5). Σέ μετάφρασι: «Λησμονον, φαίνεται, θεληματικά, τι μέ τόν λόγο το Θεο δημιουργήθηκαν πό παλαιά ο ορανοί καί γ, ποία βγκε μέσα πό τό νερό καί στηρίχθηκε πάνω στό νερό». Δηλαδή τά πάντα γιναν «ξ δατος καί δι δατος», πό νερό καί μέ νερό.
Ατή ρσις το ποστόλου Πέτρου στίς μέρες μας εναι κόμη πιό κατανοητή, διότι στήν ποχή μας πιστήμη χει νακαλύψει, τι τά πάντα γιναν πό τό δρογόνο. λα τά στοιχεα τς φύσεως προλθαν πό τό δρογόνο μέ προσθήκη πρωτονίων στόν πυρνα το δρογόνου. λλά, πως γνωρίζωμε, τό δρογόνο εναι να πό τά δύο συστατικά το νερο. τσι λοιπόν, γιάζοντας Κύριος τό νερό, γιάζει λην τήν κτίσι. Καί χι μόνον τήν γιάζει, λλά κάνει καί τά δατα ατά καθ αυτά πηγή γιασμο διά τς λήψεως καί διά το ραντισμο. τσι λοιπόν ποιος πίνει γιασμό, μέ καθαρότητα καί μέ πίστι, παίρνει θεία φώτισι καί Χάρι.
Ο γιοι καί ο γνήσιοι γωνιστές ασθάνονται νίοτε καί ασθητά τήν θεία Χάρι πό τά Μυστήρια τς κκλησίας μας. μες μως, πού λόγ τν παθν μας, κατά τό λιγώτερον περισσότερον, δέν χομε θεϊκές μπειρίες, μπορομε μμεσα νά ννοήσωμε κάπως ατήν τήν θεία προέλευσι τν Μυστηρίων.
Γιά παράδειγμα, γιά νά καταλάβωμε τήν θεία προέλευσι πού χει Θεία Κοινωνία, ρκε νά σκεφθομε τι ποτέ κανείς, ετε λαϊκός, ετε πρωτίστως ερέας, δέν κόλλησε λοιμώδη μεταδοτική νόσο πό τήν μετάδοσι τς Θείας Κοινωνίας, π.χ. λέπρα, χολέρα, φυματίωσι, κλπ. ταν μάλιστα κάποιος βουλευτής κανε περώτησι στήν Βουλή νά λλάξη τρόπος μεταδόσεως τς Θείας Κοινωνίας, κλπ., γιά νά μή κολλήσουν δθεν ο νθρωποι ρρώστειες, πεφάνθησαν ατρικός Σύλλογος θηνν, Θεσσαλονίκης, λλοι φορες καθώς καί πολλοί καθηγηταί Πανεπιστημίου τς ατρικς, τι ποτέ στήν στορία δέν παρατηρήθηκε κροσμα μεταδόσεως λοιμώδους νόσου πό τήν Θεία Κοινωνία. π. Παΐσιος λεγε πί το συγκεκριμένου θέματος: «Εναι πολύ πλό. ποιος δέν πιστεύει, τι Θεία Κοινωνία εναι Σμα Χριστο, δέν πάρχει λόγος νά κοινωνάη…».
ν προκειμέν, γιά νά καταλάβωμε τήν δύναμι καί τήν θεία προέλευσι το γιασμο, ρκε νά πάρωμε δύο μπουκαλάκια καί στό να νά βάλωμε νερό πό τήν βρύσι καί στό λλο νά βάλωμε γιασμό. Καί, ν τό θέλετε, στό μπουκαλάκι μέ τό νερό τς βρύσης ς βάλωμε καί διάφορα συντηρητικά, βασιλικό, κλπ. ν νοίξωμε ατά τά δύο μπουκαλάκια στερα πό πολύ καιρό, τότε θά διαπιστώσωμε τήν διαφορά τήν ποία θά χουν, δηλαδή μόνον γιασμός δέν θά χη χαλάσει.
Εχομαι νά καθαριζώμεθα συνεχς μέ τά δάκρυα τς μετανοίας μας, τά ποα δάκρυα, κατά τούς Πατέρες, ποτελον τό δεύτερο Βάπτισμα, οτως στε νά μπορέσωμε νά οκειοποιηθομε τήν νέργεια το πρώτου Βαπτίσματος πού λάβαμε λοι μας στήν κολυμβήθρα καί τσι, νικηταί πλέον τς μαρτίας, νά εσέλθωμε ες τήν Βασιλεία τν Ορανν. μήν. (μιλία ες τήν ερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Λαμίας 4-1-1998)
Αρχ. Αρσένιος Κατερέλος, Ηγούμενος Ι. Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
πηγή: alopsis.gr
https://simeiakairwn.wordpress.com
https://ellasnafs.blogspot.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου