''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τελευτῶν, δοξολογῶ καὶ πάλιν ἀπὸ καρδίας τὸν Ἅγιον Θεόν, Ὅστις ἅπαξ ἔτι ἐπέτρεψέ μοι νὰ ἀσχοληθῶ περὶ τὰ θεῖα Αὐτοῦ λόγια (ὁμιλῶ οὕτω, διότι ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν δὲν εἶνε ἄλλο τι εἰμὴ ὑπομνηματισμὸς τῆς Ἁγίας Γραφῆς), καὶ παρακαλῶ Αὐτὸν ὅπως, ἱλέῳ ὄμματι ἐπιβλέπων καὶ ἐπὶ τὴν παροῦσαν ταπεινὴν ἐργασίαν τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου Αὐτοῦ, εὐλογήσῃ αὐτὴν καὶ καταστήσῃ αὐτὴν ἱκανὴν νὰ βοηθήσῃ πιστὰς ψυχὰς εἰς τὴν κατανόησιν τῶν ὡραιοτάτων τῆς «Ἀκαθίστου Ἀκολουθίας» ποιημάτων, τῶν ὑμνούντων τὴν Ἀειπάρθενον Μητέρα τοῦ μονογενοῦς Αὐτοῦ Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Εὐλογητοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας...

Από τον μεσαιωνικό στον νέο ελληνικό κόσμο

Ο Γοδεφρείδος Βιλεαρδουίνος έλαβε μέρος στην Δ´ Σταυροφορία και αφηγήθηκε τα γεγονότα, από τη δική του σκοπιά, στο έργο του «Χρονικό της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης»

ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ

Τα δέκα ωραιότερα επιστημονικά πειράματα

Ερατοσθένης, Γαλιλαίος, Νεύτων, Γιανγκ, Φουκό, Ράδερφορντ, Μίλικαν

Πυρηνικές κεφαλές σε σμίνκρυνση λέει ότι έφτιαξε η Βόρεια Κορέα

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιόνγκ Ουν είπε ότι η χώρα του έχει κατασκευάσει πυρηνικές κεφαλές σε σμίκρυνση οι οποίες...