''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Η τεχνολογική εποχή και ο χρυσός μόσχος


*Καταπληκτικό κείμενο, που μας εξηγεί γιατί έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε.
Ζοῦμε στό ἀπόγειο τῆς τεχνολογικῆς ἐποχῆς. Αὐτή προετοιμάστηκε ἀπό τόν περασμένο αἰῶνα (19ον) διά τοῦ δῆθεν προοδευτισμοῦ καί ὑλισμοῦ.

Τώρα ὅλες οἱ χῶρες τῆς γῆς, ἀπό τίς πιό καθυστερημένες μέχρι τίς πιό προχωρημένες ἔχουν τήν μανία τῆς τεχνικῆς, σάν μία μαγική φόρμουλα τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας. Διότι τό ὄνειρο τοῦ σύγχρονου κόσμου ἀπ᾿ ὅλα τά σημερινά πολιτικά καθεστῶτα εἶναι ἡ ἀπεριόριστη ὑλική ἀπόλαυση, σάν κλειδί τῆς εὐτυχίας τῶν ἀνθρώπων. Ὁ κόσμος τῶν λευκῶν ἔχει ἐκτοξεύσει στήν ἀνθρωπότητα αὐτήν τήν ἀντίληψη καί νοοτροπία καί τώρα ἤδη γενικεύεται.
Τό ἀμερικανικό καπιταλιστικό σύστημα ἔχει πραγματοποιήσει τήν μέγιστη τεχνικό-οἰκονομική εὐδαιμονία τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας, παρόλο πού αὐτή εἶναι ὁ βασικός στόχος τοῦ ἱστορικοῦ μαρξιστικοῦ ὑλισμοῦ. Ἀλλά ἡ Σοβιετική Ρωσία δέν ἔχει πραγματοποιήσει τίς ἐπιδόσεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς. Καί ἡ κομμουνιστική Κίνα τρέχει μέ μεγάλα βήματα πρός τόν συγχρονισμό. Ὅλα τά ἔθνη τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Νότιας Ἀμερικῆς ὀνειρεύονται τήν τεχνολογική πρόοδο.
Ἡ ἕλξη τῆς ἀνθρωπότητας πρός τήν καταναλωτική κοινωνία εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τίς πολιτικές ἰδεολογίες καί ἐπαναστάσεις, μόνο πού ἡ κομμουνιστική ἐπανάσταση διεγείρει τήν προοδευτική ἀντίληψη, ἐνῶ  ὁ καπιταλισμός τήν ἐμπορεύεται. Ἡ βαλμένη στήν ὑπηρεσία τῆς πολιτικῆς τεχνολογία ἀποδεικνύεται πιό γερή ἀπό τήν ἐμπορευόμενη τεχνολογία, γι᾿ αὐτό στά τελευταῖα σαράντα χρόνια ἡ ἀνθρωπότητα ἔγινε σοβιετική σ᾿ ἕνα τρίτο τοῦ πληθυσμοῦ της.
Οἱ καπιταλιστικές χῶρες ἔχουν ἀντιληφτεῖ τόν κίνδυνο τῆς διεθνοῦς ἐπανάστασης καί ἄρχισαν τήν τεχνική-στρατιωτική ἐπίθεση. Ἔτσι ἔφθασαν  στούς δύο ἀτομικούς κολοσσούς τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿80, οἱ ὁποῖοι ἀποσκοποῦν στήν κατάκτηση ὅλου τοῦ κόσμου. Οἱ ἡγέτες τοῦ σημερινοῦ κόσμου εἶναι ἐξίσου μανιακοί ἀπό τήν πρόοδο, ὅπως καί οἱ θεωρητικοί τοῦ προοδευτισμοῦ.
Ὁ προοδευτισμός εἶναι ἕνα παγκόσμιο φαινόμενο. Ποτέ ἡ ἀνθρωπότητα δέν ἦταν τόσο ὁμόφωνα ἀπασχολημένη ἀπό μία ἀντίληψη μόνο ὅπως ἔγινε στήν ἐποχή τῆς τεχνολογίας. Ὁ νοῦς τῶν ἀνθρώπων ὑλοποιεῖται. Ἔχει προσηλωθεῖ, μορφωθεῖ καί ἐπιδιώκει ὅλες τίς ἐνέργειες γιά νά πραγματοποιήσει τήν μέγιστη, ἀπεριόριστη καί ἀπόλυτη τεχνική ἀνάπτυξη.
Ὁ χρυσός μόσχος, ὁ πανάρχαιος θεός φανερώνεται σήμερα σάν ἕνα πανίσχυρο ἐργοστάσιο ἐντός τῆς ψυχῆς τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ κόσμος προσκυνεῖ τό μηχάνημα. Εἶναι μία ψευδο-θρησκεία τῶν ὑλικῶν δογμάτων, τοῦ ὑλικοῦ νοήματος καί τοῦ μηδενικοῦ τέλους. Διότι ἡ ὕλη εἶναι μηδέν καί τό πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων ἔχει μηδενιστεῖ διά τῆς θεοποίησης τῆς ὕλης. Ἡ ὕλη ἔχει γίνει σκοπός καί ὄχι μέσο τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀνθρωπότητα δέν ἔχει πιά ὑπερβατικότητα καί ἡ συνέπεια εἶναι ἡ ψυχική ἀνισορροπία, ἡ ἠθική ἀποσύνθεση, ἡ πολιτική τυραννία, ἡ καταστροφή τῆς φύσης, ἡ ἀλλοτρίωση καί, τελικά, ὁ ἀτομικός πόλεμος.
Ὁ σύγχρονος πολιτισμός ἔχει ἀναπτύξει σταδιακά τό δικό του τέλος, διότι εἶναι ὁ πιό ἀνισόρροπος κόσμος πού ὑπῆρξε  ποτέ. Ἡ τεράστια δύναμή του καί τό τέλος του εἶναι καταστρεπτικά.
Ὁδεύοντας τήν πορεία τοῦ εἰρηνικοῦ προοδευτισμοῦ ὁ κόσμος θά χαθεῖ διά τῆς αἰσθησιοκρατίας, τῆς ἀναρχίας, τῆς τυραννίας, τοῦ μίσους, τῆς μόλυνσης τῆς φύσης, τῆς κατάπτωσης τῶν ἐφοδίων τῆς φύσεως, τῶν συγκρούσεων, τῆς φθορᾶς καί τῆς ἀλλοτρίωσης τῶν ἀνθρώπων.
Τό κράτος τό ὁποῖο ἔχει τό μονοπώλιο τῶν σοφιστικῶν ὅπλων, τῆς γενετικῆς μηχανολογίας καί τῆς τεχνικῆς τοῦ ἐλέγχου τῶν συνειδήσεων θά εἶναι πανίσχυρο καί θά ἐξοντώσει τήν ἀνθρωπότητα.
Κανένας δέν ἐγγυᾶται τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων σ᾿αὐτόν τόν πολιτισμό καί κανένας δέν μπορεῖ νά κυβερνήσει τῆς τεχνολογικές δυνάμεις. Γι᾿ αὐτό ἡ ἀνθρωπότητα ζεῖ στό ἀπόγειο τῆς ἀπελπισίας.
Γιά νά παραμένει ἄνθρωπος ὁ ἄνθρωπος καί νά εἶναι ἄρχοντας στόν κόσμο ὁ ὁποῖος τοῦ δόθηκε νά ἐπιβιώνει καί μόνος του νά  τόν οἰκοδομεῖ, εἶναι ἀναγκαῖο τό τέλος τοῦ αἰῶνος καί ἡ ἀρχή ἑνός νέου αἰῶνος.
από το βιβλίο: «Ο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ» – Ἰωάννου Ἰανωλίδε Νέου Ὁμολογητοῦ τῆς Πίστεως (Μεταφραστές :ἱερεύς π. Κυπριανός Στάϊκου, ρουμᾶνος καί  μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης).

simeiakairwn.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου