''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

Ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νὰ παραμείνουν παιδιὰ


Σύλλογοι τῆς Λάρισας κατὰ τῆς εἰσαγωγῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στὰ σχολεῖα

Στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν Παιδεία, ἡ διαβούλευση τοῦ ὁποίου ὁλοκληρώθηκε, στὸ ἄρθρο 1 προβλέπεται δράση μὲ τίτλο “Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων”. Στὶς “Δεξιοτητες” περιλαμβάνεται ἡ “σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση”, ὡς μάθημα ἤδη ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο καὶ τὸ Δημοτικό. Ὑπάρχει ἐξαιρετικὴ ἀσάφεια στὸ τί ἀκριβῶς θὰ περιέχει τὸ σχετικὸ μάθημα.

Ὅμως: ἡ ἰατρικὴ καὶ παιδαγωγικὴ ἐμπειρία, ἡ ἔρευνα σὲ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα στὸ ἐξωτερικὸ ἢ σὲ ἐγχώριες ἀναφορὲς καταδεικνύουν, χωρὶς περιστροφές, ὅτι, ὅπου διδάσκεται, ἡ «σεξουαλικὴ ἀγωγὴ» οὐσιαστικὰ λειτουργεῖ ὡς παρότρυνση πρὸς τὴν πρόωρη σύναψη σεξουαλικῶν σχέσεων ἢ τὸν “πειραματισμό”. Καταγράφηκε αὔξηση τῶν ἀμβλώσεων σὲ μικρὴ ἡλικία. Ἔμμεσα διαφημίζονται ὁ πανσεξουαλισμός, ἡ πορνογραφία καὶ οἱ διαστροφές. Ἀκόμη κι ἂν δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ στόχευση– ποιὰ εἶναι ἄραγε; – πάντως αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα ἔχει. 

Προσβάλλει βίαια καὶ ἀναίτια τὴν ἀθωότητα τῶν νηπίων καὶ διακόπτει τὴ φυσιολογική τους ψυχοσωματικὴ ἐξέλιξη. Στερεῖ τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα νὰ ὡριμάσουν στὸν καθορισμένο ἀπὸ τὴ φύση τοὺς χρόνο καὶ νὰ χαροῦν τὴ σταδιακὴ ἀνάπτυξη καὶ ἀνακάλυψη τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ τοῦ ἄλλου. Διακινδυνεύει ἀποδεδειγμένα ἢ καὶ βλάπτει, λιγότερο ἢ περισσότερο, τὴν ψυχικὴ καὶ σωματική τους ὑγεία. Ἀπὸ πολλὰ στοιχεῖα κι ἀπὸ σχόλια στὴ διαβούλευση, συνάγεται ὅτι τὸ μάθημα προπαγανδίζει σκοποὺς τοῦ ΛΟΑΤΚΙ κινήματος μὲ κατεύθυνση ὄχι τὴν γνώση, ἀλλὰ τὴν...

διαμόρφωση ἀλλότριου ἤθους. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν καταναλωτισμό, ἡ σεξουαλικὴ «διαπαιδαγώγηση» ἐξαναγκάζει τὰ παιδιά μας σὲ πρώιμη ἐγκατάλειψη τῆς παιδικότητάς τους & στρέβλωση τοῦ ἤθους τους.

Οἱ περισσότεροι ἐκπαιδευτικοὶ μας– κι αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε ὡς σωματεῖα χιλιάδων μελῶν, γονέων, τέκνων καὶ ἐκπαιδευτικών– πέρα ἀπὸ τὰ ἄνω, ὑπογραμμίζουν ὅτι δύσκολα διδάσκεται σὲ τάξη τέτοιο μάθημα, οὔτε προσφέρει κάτι οὐσιαστικό. Τὰ παιδιὰ ἄλλωστε ὡριμάζουν διαφορετικά. Πολλοὶ ἰατροὶ σχετικῶν εἰδικοτήτων ἐπισημαίνουν τοὺς κινδύνους τῆς πρόωρης “ὠρίμανσης” τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὴν ἔκθεσή τους σὲ τέτοιο ὑλικό, ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐπιστημονικά. 
Στὴ συντριπτική μας πλειοψηφία οἱ γονεῖς ἐπιθυμοῦμε νὰ διατηρήσουμε τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιών μας στὸ ζήτημα αὐτό, τῆς ἱερότητας τῆς σεξουαλικότητας καὶ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὴν οἰκογένεια, ποὺ ἅπτεται βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν. Στὴ σχετικὴ διαβούλευση τὰ σχόλια, συνολικὰ 2.884, περισσότερα ἀπὸ κάθε ἄλλο ἄρθρο (ἀπὸ 98 ἄρθρα, τὸ ἀμέσως ἑπόμενο ἔχει 1.638 σχόλια), εἶναι καταιγιστικὰ ἀρνητικά.

Κάποια ἀπὸ τὰ Σωματεῖα, ἐν μέσω τῶν περιορισμῶν τῶν ἡμερῶν, θέσαμε τὰ ἄνω στοὺς κυβερνητικοὺς βουλευτὲς τοῦ Νομοῦ μας καὶ τὸν Περιφερειακὸ Διευθυντὴ Ἐκπαίδευσης.

Θὰ ἀκουστοῦμε οἱ γονεῖς; Θὰ γίνουν σεβαστὰ τὰ δικαιώματά μας & ἡ ἀθωότητα τῶν παιδιῶν μας;

Παρέλκει νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἡ ὅποια ἐκπαιδευτικὴ (κρατικὴ) παρέμβαση στὸ ζήτημα αὐτό, ἐφόσον διαπιστώνεται ἀνάγκη, μπορεῖ νὰ λάβει χώρα ἐξατομικευμένα πρὸς τὸν μαθητὴ μετὰ ἀπὸ συναίνεση καὶ μὲ συνεργασία τοῦ γονέα.

Γονεῖς: νὰ ὑπερασπιστοῦμε ὑπεύθυνα τὰ δικαιώματά μας καὶ κυρίως τὴν ἀθωότητα καὶ τὸ ἦθος τῶν νηπίων καὶ τῶν παιδιῶν μας.


Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καὶ Περιχώρων

Σύλλογος Γονέων καὶ Κηδεμόνων 24ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λάρισας

Σύλλογος Γονέων καὶ Κηδεμόνων 23ου Δημοτικου Σχολείου Λάρισας

Σύλλογος Γονέων καὶ Κηδεμόνων 19ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λάρισας

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Ἕνωση Θεολόγων Λάρισας

Γονέων Ενωσις «Ἡ Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ» (ΓΕΧΑ) Λάρισας

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «Ἅγιος Δαμιανὸς»

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «Πορεία Ἀγάπης»

Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας»

Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» Λάρισας

Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος»

Χριστιανικὴ Ἑστία Λάρισας «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»


syllogospolyteknonlarisas

thriskeftika

orthodoxia-ellhnismos.gr


Πηγή:  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/ 
 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου