''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Ὑπάρχει τύχη, ὄπως πιστεύουν οἱ Μουσουλμάνοι καί πολλοί συνάνθρωποί μας;

   Σύμφωνα μέ τήν χριστιανική πίστη, τίποτε στόν κόσμο -εἴτε στήν ἄλογη φύση εἴτε στούς ἀνθρώπους- δέν γίνεται τυχαίως. λα κυβερνῶνται ἀπό τόν Κτίστη τοῦ παντός, διά τῆς ἀγαθοποιοῦ προνοίας του. Αὐτό μᾶς το διαβεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέγοντας, ὅτι ὁ Θεός προνοεῖ καί φροντίζει καί γιά τά πλέον ἀσήμαντα πράγματα, ὅπως εἶναι τά πουλιά, τά χόρτα, τά λουλούδια, οἰ τρίχες τῆς κεφαλῆς μας κ.λ.π. (βλ. Μθ. 6, 26-30, 10, 29-31, & Λκ. 12, 6-7).
   Βεβαίως, ὁ Θεός παρεμβαίνει πολλές φορές αὐτεπαγγέλτως καί ἀπρόσμενα σέ ὅλον τόν κόσμο, ἀλλά καί στήν προσωπική καί κοινωνική μας ζωή. Ἡ παρέμβαση τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε γιά τό καλό τοῦ κόσμου καί τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἔστω καί ἄν αὐτό δέν εἶναι πάντοτε σαφές ἤ κατανοητό ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους.
   Καί τοῦτο, ἐπειδή ὁ μέν Θεός εἶναι ἀγαθός καί κατέχει λα τά δεδομένα ὅλων μας, ὁπότε ἡ παρέμβασή του, μέ τήν πανσοφία καί τήν ἀγάπη πού τόν διέπει, εἶναι πάντοτε τό ὀρθό, τό δίκαιο καί τό καλό, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος -προσωπικά ἤ συλλογικά- μέ τήν περιορισμένη γνώση καί πολλές φορές ἐξαιτίας τῆς ἐμπαθοῦς φιλαυτίας του, ἀδυνατεῖ νά κατανοήσει ἤ νά ἑρμηνεύσει τίς ἐνέργειες τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
  Ὅταν, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐσωτερική καθαρότητα, μπορεῖ νά βλέπει καί νά ἑρμηνεύει αὐθεντικά τίς παρεμβάσεις ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο εἶναι προνόμιο τῶν ἁγίων ὅλων τῶν ἐποχῶν.

"Δεκατέσσερα ὑπαρξιακά ἐρωτήματα, Ἡ θεολογική ἀπάντησή τους", Δημήτριος Τσελεγγίδης (Καθηγητής Δογματικῆς Θεολογίας, Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/10/8_29.html
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου